Διδάσκαλοι

(;){2} [Τ.Ε., Α΄, 83], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ. 204], [Γεδεών, επιφανείς κληρικοί των τελευταίων ετών, Αθ. 1929, σ. 15].