Χειρόγραφα

1-30 Του σοφωτάτου χαρτοφύλακος Βουλγαρίας κυρίου Ιωάννου του Πεδιασίμου σύνοψις περί μετρήσεως και μερισμού γης….
Γεωγραφία
1401
1600
Άγνωστος
22,5x16,5
ff. 41
Δεν έχει εκδοθεί
Codices Maglia Denchiani
Mss. Grecs en Italic Genes et Rome. Estratto dagli studi italiani di filologia classica Vol II. G. Vitelli. Indice de codici greci Riccardiani, Magliabechiani e Marucelliani, 1894 Firenze-Roma
23. (XI 27)
Chartac cm. 22,5x16,5; ff. 41 s. XV-XVI
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Άγνωστη