Χειρόγραφα

Αναστασίου Παπαβασιλοπούλου, Σύνοψις γενική της λογικής έξεως
Λογική
1703
1703
1703-07-09 01:34:52

Ιωάννινα
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
4232-112
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124