Χειρόγραφα

36) Νικηφόρου Βλεμμύδου, Περί Ουρανού και Γης. 37) Ιωάννου Δαμασκηνού, Περί Ουρανού
Κοσμολογία
1501
1600
Άγνωστος
Άγνωστες
36) σ. 991 37) σελ 994
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Διονυσίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
3758-224
Δεν αναφέρονται
Δαμασκηνός Ιωάννης
ΒΒ 1124