Χειρόγραφα

7) Περί τας αρχάς του κόσμου. 8) Περί ποταμών.
Κοσμολογία
1601
1700
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Δοχειαρίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2802-128
Χαρτί 16.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124