Χειρόγραφα

Θεοφίλου Κορυδαλέως Λογική.
Λογική
1748
1748
1748-08-19 01:34:52

Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ξηροποτάμου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2558-225
Χαρτί 8. Εγράφθη δια χειρός Ραδούλου του εκ κώμης Μπουζέου 1748 Αυγούστου 19η.
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1124