Χειρόγραφα

Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν, Βιβλίον Α' περιέχον την Μεταφυσικήν, εκ της λατινίδος φωνής μεταφρασθείσα παρά του πανιερωτάτου Ευγενίου του Βουλγάρεως αρχιεπισκόπου πρώην Αικατερινοσλαβίας.
Μεταφυσική
1770
1800
Άγνωστος
22x18
φφ. 141
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1158
Τέλη 18ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134