ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στράβωνος Γεωγραφικών βιβλία επτακαίδεκα, τόμος Γ' (Παρίσι, 1817)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Ψευδότιτλος
 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΔ'
 Ιωνία
 Σμύρνη
 Μαγνησία
 Τράλλεις
 Νύσα
 Καρία
 Λυκία
 Παμφυλία
 Κιλικία
 Κύπρος
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΕ'.
 Ινδική
 Αριανή
 Περσίς
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΣΤ'.
 Ασσυρία
 Συρία
 Περσικός κόλπος
 Αραβία
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΖ'.
 Αίγυπτος
 Αιθιοπία
 Λιβύη
 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ.

Παρίσι
1817