ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στράβωνος Γεωγραφικών βιβλία επτακαίδεκα, τόμος Β' (Παρίσι, 1817)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προς τον Αναγνώστην
 ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ'
 ΒΙΒΛΙΟΝ Η'
 ΒΙΒΛΙΟΝ Θ'
 ΒΙΒΛΙΟΝ Ι'
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΑ'
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΒ'
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΓ'
 Πίναξ περιεχομένων
Των τυπογραφικών αμαρτημάτων διόρθωσις

Παρίσι
1817