ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γαλλικός Eμπορικός Kώδηξ (Παρίσι, 1820)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προς τους εμπορευομένους ομογενείς Έλληνας
 Πίναξ των βιβλίων, επιγραφών, και κεφαλαίων
 Πρώτο βιβλίο. Περί του εμπορίου
 Επιγραφή Α΄. Περί των εμπορευομένων.
 Επιγραφή Β΄. Περί των εμπορικών καταστίχων.
 Επιγραφή Γ΄. Περί των εταιρειών.
 Επιγραφή Δ΄. Περί χωρισμών υπαρχόντων.
 Επιγραφή Ε΄. Περί της εμπορικής λέσχης και περί ανταλλάγματος και πραγματειών μεσιτών.
 Επιγραφή ΣΤ΄. Περί των επιταττομένων.
 Επιγραφή Ζ΄. Περί αγορασμάτων και πωλημάτων.
 Επιγραφή Η΄. Περί του ανταλλαγματικού γράμματος, περί του εις επιταγήν γραμματίου, και περί της παραγραφής.
 Δεύτερο βιβλίο. Περί του θαλασσίου εμπορίου
 Επιγραφή Α΄. Περί των καραββίων και άλλων θαλασσίων πλοίων.
 Επιγραφή Β΄. Περί επιλαβής και πωλήσεως των καραββίων.
 Επιγραφή Γ΄. Περί των καραββοκυρίων.
 Επιγραφή Δ΄. Περί του ναυκλήρου.
 Επιγραφή Ε΄. Περί των υποχρεώσεων και μισθών των ναυτών, και λοιπών ανθρώπων του πλοίου.
 Επιγραφή ΣΤ΄. Περί ναυλωτικών συμβιβασμών.
 Επιγραφή Ζ΄. Περί του φορτωτικού γράμματος.
 Επιγραφή Η΄. Περί του ναύλου.
 Επιγραφή Θ΄. Περί των με θαλάσσιον τόκον συμφωνητικών.
 Επιγραφή Ι΄. Περί των ασφαλειών.
 Επιγραφή ΙΑ΄. Περί των θαλασσοζημιών.
 Επιγραφή ΙΒ΄. Περί της χύσεως και της συνεισφοράς.
 Επιγραφή ΙΓ΄. Περί των παραγραφών.
 Επιγραφή ΙΔ΄. Αγωγαί απορριπτέαι.
 Τρίτο βιβλίο. Περί των στάσεων και χρεωκοπιών

 Επιγραφή Α΄. Περί της στάσεως.
 Επιγραφή Β΄. Περί της υποχωρήσεως υπαρχόντων.
 Επιγραφή Γ΄. Περί της επαναλήψεως.
 Επιγραφή Δ΄. Περί των χρεωκοπιών.
 Επιγραφή Ε΄. Περί της αποκαταστάσεως.
 Τέταρτο βιβλίο. Περί της εμπορικής δικαστικής εξουσίας
 Επιγραφή Α΄. Περί της συστάσεως των εμπορικών κριτηρίων.
 Επιγραφή Β΄. Περί του προνομίου των εμπορικών κριτηρίων.
 Επιγραφή Γ΄. Περί του κρισολογήσεως τρόπου, έμπροσθεν εις τα εμπορικά κριτήρια.
 Επιγραφή Δ΄. Περί του κρισολογήσεως τρόπου έμπροσθεν εις τας εφέσεως αυλάς.
 Επεξήγησις τινών καινοφανών νομιζομένων όρων.
 Ονόματα των συνδρομητών.

Παρίσι
1820