ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γεωμετρία νέα τάξει και μεθόδω (Βενετία, 1787)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός στα Λατινικά
 Επίτομος Ιστορία της Μαθηματικής Επιστήμης
Noi Riformatori
 Γεωμετρίας Μέρος Α'. Περί επιπέδων σχημάτων
 Κεφάλαιον Α'. Περί Γεωμετρικών αρχών
 Κεφάλαιον Β'. Περί συμπτωμάτων Γραμμών τε και Τριγώνων
 Κεφάλαιον Γ'. Περί ιδιωμάτων παραλλήλων γραμμών, απτομένων τε και τριγώνων
 Κεφάλαιον Δ' Περί Επιπεδομετρίας
 Γεωμετρίας Μέρος Β'. Περί Αναλογίας
 Κεφάλαιον Α'. Περί αναλογικών αρχών
 Κεφάλαιον Β'. Περί συμπτωμάτων των παραλληλογράμμων
 Κεφάλαιον Γ'. Περί σχημάτων ομοιότητος
 Κεφάλαιον Δ'. Περί τετραγωνικών ιδιωμάτων
 Κεφάλαιον Ε'. Περί ομοίων σχημάτων αναλογίας
 Γεωμετρίας Μέρος Γ'. Περί στερεών σχημάτων
 Κεφάλαιον Α'. Περί όρων
 Κεφάλαιον Β'. Περί συμπτωμάτων των επιπέδων
 Κεφάλαιον Γ'. Περί συμπτωμάτων παραλληλεπιπέδων και πρισμάτων
 Κεφάλαιον Δ'. Περί συμπτωμάτων πυραμίδων τε και κώνων
 Κεφάλαιον Ε'. Περί ομοίων στερεών αναλογίας
 Πίναξ των περιεχομένων κεφαλαίων
 Πίνακες σχημάτων

Βενετία
1787