ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Λεξικόν της Εμπορικής Ύλης, Μέρος Β': Λ-Ω (Βενετία, 1815)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Ψευδότιτλος
 Λ
 Μ
 Ν
 Ξ
 Ο
 Π
 Ρ
 Σ
 Τ
 Υ
 Φ
 Χ
 Ψ
 Ω
 Παράρτημα. Φίλτατε Αναγνώστα
 Πίναξ Ιταλοελληνικός ήτοι Λεξικόν Εμπεριέχον Τας εν τω Α'. και Β'. Μέρει αναγκαιοτέρας Λέξεις Προς ευκολίαν των ομογενών Εμπόρων
 Περιεχόμενα

Βενετία
1815