ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία Aριθμητικής [Τόμος Α'] (Βιέννη, 1818)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός
 Προς τους φιλαναγνώστας
 Στοιχεία Αριθμητικής
 Κεφ. Α'. Περί αριθμών
 Κεφ. Β'. Περί Σημείων
 Κεφ. Γ'. Περί Προσθέσεως και Αφαιρέσεως
 Κεφ. Δ'. Περί Πολλαπλασιασμού
 Κεφ. Ε'. Περί Διαιρέσεως
 Κεφ. ΣΤ'. Περί Κλασμάτων
 Κεφ. Ζ'. Περί των τεσσάρων εργασιών των κλασμάτων
 Κεφ. Η'. Περί των συνεχών Κλασμάτων
 Κεφ. Θ'. Περί Δεκαδικών κλασμάτων
 Κεφ. Ι'. Περί τετραγώνων, και τετραγωνικών ριζών, ή περί δυνάμεων
 Κεφ. ΙΑ'. Περί της εξαγωγής της κυβικής ρίζης
 Κεφ. ΙΒ'. Περί αναλογίας
 Κεφ. ΙΓ'. Περί της μεθόδου των τριών
 Παροράματα

Βιέννη
1818