Διδάσκαλοι

(εκ Μετσόβου) [Τ.Ε., Α΄, 229] [Σάθας ΜΒ, Γ΄, σ.237]