Διδάσκαλοι

1710
1723

1710-1723, δίδασκε Καρτέσιο και Malebranche.