Σχολάρχες

1604
1607
1604-1607(;), διερμηνευτής της του Χριστού Μ. Εκκλησίας. [Τ.Ε., Α΄,12]