Σχολάρχες

1894
1920
1894-1907 και 1919-1920, γυμνασιάρχης