Σχολάρχες

1888
1893
1888-1893, πρώτος γυμνασιάρχης