Σχολάρχες

1753
1758
1753-1758, (1000 γρ. ετησίως) [Τ.Ε, Α΄, LXV]