Χειρόγραφα

Η καθαίρεσις του Μεθοδίου Ανθρακίτη.
Άγνωστο
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Σιάτιστα. Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης.
Ο Κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686) υπό Μιχαήλ Καλινδέρη. Θεσ/νίκη 1974
93.6.267
17ος αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1101.5