Χειρόγραφα

Κ. Κούμα, Εμπειρική Ψυχολογία
Ψυχολογία
1801
1900
Άγνωστος
19,5x15
φφ. 115
Δεν έχει εκδοθεί
Τύρναβος. Βιβλιοθήκη Πέζαρου.
Λίνου Πολίτη, Συνοπτική Αναγραφή χειρογράφων Ελληνικών Συλλογών, "Ελληνικά" περιοδικόν σύγγραμμα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Παράρτημα. Θεσ/νίκη 1976.
32
Το 1976 η συλλογή αγοράστηκε από το Μ.Ι.Ε.Τ. και θα κατατεθεί σε δημόσιο ίδρυμα.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124.13