Χειρόγραφα

5) Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις, ήτοι εισαγωγή
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ξενοφώντος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
783.-81
Κωδ. Χαρτί εις 8ον. 18ου αι.
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1104