Χειρόγραφα

1) Προοίμιον εις την Λογικήν. 2) 'Έκθεσις συνοπτική της λογικής πραγματείας κατ' ερώτησιν και απόκρισιν μεταξύ διδασκάλου και μαθητού. 4) Συμεών Μαγίστρου του Σηθ, σύνοψις των φυσικών. 5) Του σοφωτάτου Ψελλού ευσύνοπτον σύνταγμα εις τας τέσσαρας μαθημα
Λογική-Μαθηματικά-Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ξενοφώντος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
787.-85
Κωδ. Χαρτί εις 8ον. 18ου αι. Κολοβός
Συμεών Μάγιστρος Σηθ. Μιχαήλ Ψελλός
ΒΒ 1104