Χειρόγραφα

Λογική επιστήμη του σοφωτάτου και επιστημονικωτάτου εν ιεροδιακόνοις, κυρίου Ευγενίου Βούλγαρη
Λογική
1701
1790
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Γρηγορίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
650.-103
Κωδ. Χαρτί εις 8ον. 18ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1104