Χειρόγραφα

Φυσιολογίας ανωνύμου συγγραφέως, μέρος δεύτερον εν ω περιλαμβάνονται ειδικωτέρον: 1) Προσθήκη Περί του καλανδαρίου. 2) Τμήμα πέμπτον, Περί της στοιχειώδους χώρας και Περί των μετεόρων. 3) Τμήμα έκτον, Περί της υδρογηΐνου σφαίρας και των εν αυτή αυτή φ
Γεωγραφία
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Γρηγορίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
649.-102
Κωδ. Χαρτί εις 8ον. 18ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1104