Χειρόγραφα

Του σοφωτάτου εξ απορρήτων ερμηνεία εις την Περι γενέσεως και φθοράς του Αριστοτέλους πραγματείαν
Φιλοσοφία
1753
1753
1753-07-17 01:34:52

Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Γρηγορίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
644.-97
Εν τέλει: Ετελειώθη 1753 Ιουλίου 17 όπου το έγραψεν ο Φραγκούλης.
Αριστοτέλης, Περί γενέσεως και φθοράς
ΒΒ 1104