Χειρόγραφα

Μεταφυσική ήτοι πρώτη φιλοσοφία και φυσική θεολογία εις την απλήν διάλεκτον συντεθείσα παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου κυρίου κυρίου Βικεντίου του Δαμωδού εν φιλοσοφία και ιερά Θεολογία αμφοτέροις τοις νόμοις δαφνηφόρου εν τω σωτηρίω έτει αψ... κατά κατ
Μεταφυσική
1701
1800
Κεφαληνία
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Γρηγορίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
640.-93
Κωδ. Χαρτί εις φύλλον, 18ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1104