Χειρόγραφα

Ερμηνείαι εις τους αφορισμούς του Ιπποκράτους καταστρωθείσαι εις κοινήν φράσιν παρά Μπαλάνου Βασιλόπουλου.
Ιατρική
1793
1793
Άγνωστος
34x24
φφ. 339
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1486
Δεν αναφέρονται
Ιπποκράτης
ΒΒ 1134