Χειρόγραφα

Είς άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον Προδιοίκησις ήτοι Εισαγωγή συντεθείσα παρά Γεωργίου ιερέως του Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων.
Λογική
1731
1731
1731-08-31 01:34:52
Άγνωστος
20x15
φφ. 64
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1178
1731 αψλα' Αυγούστου εσχάτη.
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1134