Χειρόγραφα

β) Μιχαήλ Ψελλού, Φυτολογία. κδ) Συμεών Μαγίστρου Σηθ, σύνοψις των φυσικών.
Φυσική-Φυτολογία
1701
1800
Άγνωστος
21x16
φφ. 348
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1118
Δεν αναφέρονται
Μιχαήλ Ψελλός. Συμεών Μάγιστρος Σηθ
ΒΒ 1134