ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τούζλων
Τούζλα
Τέλη του ΙΗ΄ αιώνα.
-1
Κωνσταντίνος [Γεδεών, ΧΠΑ, σ. 225]
Η Σχολή συντηρείτο από τους τόκους 11000 γρ., από την περιαγωγή 4 δίσκων και τη συνδρομή των κατοίκων.
(1) Ιδρύθηκε υπό του Χαλκηδόνος Γεράσιμου (1815-1820). Κατοχυρώθηκε με γράμμα του πατριάρχη Κύριλλου ΣΤ΄, που εκδόθηκε τον Μάϊο του 1817.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.