ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γενέσεως και φθοράς περί κατ' Αριστοτέλη (Βενετία, 1780)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Τω Φιλεποστήμονι
 Πίναξ των εν τη Παρούση Βίβλω Περιεχομένων
Noi Riformatori
 Περί Γενέσεως και Φθοράς

 Σκέψις των προκειμένων
 Βιβλίον Πρώτον

 Παράφρασις του Πρώτου Κεφαλαίου
 Παράφρασις του Δευτέρου Κεφαλαίου
 Κεφάλαιον Τρίτον
 Κεφάλαιον Τέταρτον
 Κεφάλαιον Πέμπτον
 Κεφάλαιον Έκτον
 Κεφάλαιον Έβδομον
 Κεφάλαιον Όγδοον. Οι τρόποι καθ' ούς τα μεν ποιείν, τα δε πάσχειν λέγεται, και αυτών έλεγχος
 Κεφάλαιον Έννατον.Τίνα τρόπον υπάρχει τοις ούσι γεννάν, και ποιείν, και πάσχειν
 Κεφάλαιον Πρώτον
 Κεφάλαιον Δεύτερον.Απορίαι περί των τη αφή παρεπομένων
 Κεφάλαιον Τρίτον. Πότερον τοις Μαθηματικοίς αφή προσήκει παρ' ήν εν τοις συνεχέσιν εθέμεθα;
 Κεφάλαιον Τέταρτον. Περί της εν τοις Φυσικοίς αφής
 Κεφάλαιον Πέμπτον. Πότερον παν το ποιούν δια θιγής ενεργεί;
 Κεφάλαιον Έκτον. Περί του πώς ο Ήλιος εμπυρεί τα υπό Σελήνην μη των μέσων αναπτομένων
 Κεφάλαιον Έβδομον. Πότερον ενδέχεταί τι ποιείν, εις εαυτό
 Κεφάλαιον Όγδοον
 Κεφάλαιον Έννατον. Πότερον το όμοιον ενεργεί εις το όμοιον;
 Κεφάλαιον Δέκατον. Περί Αντερείσεως
 Κεφάλαιον Ενδέκατον. Πότερον παν το ποιούν αντιπάσχει
 Κεφάλαιον Πρώτον
 Κεφάλαιον Δεύτερον. Περί των της μίξεως, και των μικτών ιδιοτήτων
 Κεφάλαιον Τρίτον. Πότερον ενδέχεται μίγνυσθαι τα στοιχεία, ή ού;
 Κεφάλαιον Τέταρτον. Τί εστι μίξις
 Κεφάλαιον Πέμπτον
 Βιβλίον Δεύτερον
 Κεφάλαιον Πρώτον
 Κεφάλαιον Δεύτερον
 Κεφάλαιον Τρίτον
 Κεφάλαιον Τέταρτον
 Κεφάλαιον Πέμπτον
 Κεφάλαιον Έκτον
 Κεφάλαιον Έβδομον. Έλεγχος των μη ποιούντων εξ αλλήλων γένεσιν, μηδ' ως εξ εκάστου, πλήν ως εκ τοίχου πλίνθους
 Κεφάλαιον Όγδοον
 Κεφάλαιον Πρώτον. Πότερον αι πρώται ποιότητες τέτταρες εισι;
 Κεφάλαιον Δεύτερον. Πότερον το ψυχρόν και ξηρόν στερήσεις εισίν;
 Κεφάλαιον Τρίτον. Πότερον αι δεύτεραι ποιότητες τιμιώτεραι των πρώτων
 Κεφάλαιον Τέταρτον. Ονομασίαι διάφοροι των πρώτων ποιοτήτων
 Κεφάλαιον Πέμπτον. Ορισμοί των πρώτων ποιοτήτων
 Κεφάλαιον Έκτον. Διαίρεσις των ποιοτήτων εις τας ποιητικάς και παθητικάς
 Κεφάλαιον Έβδομον. Διαίρεσις των τεττάρων ποιοτήτων
 Κεφάλαιον Πρώτον. Η Περί των Στοιχείων Θεωρία. Ποσαχώς λέγεται τα στοιχεία
 Κεφάλαιον Δεύτερον. Ορισμοί και διαιρέσεις στοιχείου
 Κεφάλαιον Τρίτον
 Κεφάλαιον Τέταρτον. Πότερον το μεν Ύδωρ άκρως ψυχρόν, ο δε Αήρ άκρως υγρόν;
 Κεφάλαιον Πέμπτον. Πότερον εν τοις στοιχείοις εκατέρα των ποιοτήτων άκρως υπάρχει, ή ου;
 Κεφάλαιον Έννατον
 Κεφάλαιον Έβδομον
 Κεφάλαιον Ενδέκατον. Ότι όσων μεν άφθαρτος η ουσία η κινουμένη, και αριθμώ ταυτά έσται, όσων δε μη ανάγκη τω είδει, τω αριθμώ δε μη ανακάπτειν
 Κεφάλαιον Πρώτον. Πότερον ποιητικαί εισιν αι νοεραί ουσίαι κατά τον Φιλόσοφον;
 Κεφάλαιον Δεύτερον. Πότερον έχει ποιητικήν αιτίαν τα αϊδια
 Κεφάλαιον Τρίτον. Ότι κατά τον Φιλόσοφον η ποιητική αιτία τοις ουρανίοις αποδίδοται σώμασιν
 Κεφάλαιον Τέταρτον
 Κεφάλαιον Πέμπτον. Απορίαι περί του ει δρά εις τα τήδε τα ουράνια σώματα, και τίνι τρόπω
 Κεφάλαιον Έκτον. Τω τρόπω γίνεται παρά του ουρανίου το θερμόν, και ψυχρόν, και υγρόν και ξηρόν;
 Κεφάλαιον Έβδομον. Πότερον η του Ηλίου κίνησις αιτία των υπό Σελήνην γιγνομένων;
Παροράματα

Βενετία
1780