ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στράβωνος Γεωγραφικών βιβλία επτακαίδεκα, τόμος Δ' (Παρίσι, 1819)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Ψευδότιτλος
 Μέρος Πρώτον
 Βιβλίον Πρώτον
 Βιβλίον Δεύτερον
 Βιβλίον Τρίτον
 Βιβλίον Τέταρτον
 Βιβλίον Πέμπτον
 Βιβλίον Έκτον
 Μέρος Δεύτερον
 Βιβλίον Έβδομον
 Βιβλίον Όγδοον
 Βιβλίον Έννατον
 Βιβλίον Δέκατον
 Βιβλίον Ενδέκατον
 Βιβλίον Δωδέκατον
 Βιβλίον Τρισκαιδέκατον
 Μέρος Τρίτον
 Βιβλίον Τεσσαρεςκαιδέκατον
 Βιβλίον Πεντεκαιδέκατον
 Βιβλίον Εκκαιδέκατον
 Βιβλίον Επτακαιδέκατον
 Παραληφθείσαι σημειώσεις
 Πίναξ
 Πίναξ των σημειώσεων
 Πίναξ των εν ταις σημειώσεσι γεωγραφικών ονομάτων νεωτέρων
 Πίναξ λέξεων της σημερινής γλώσσης
Οι διορθωθέντες, εξηγηθέντες ή οπωσούν κριθέντες συγγραφείς
Των τυπογραφικών αμαρτημάτων διόρθωσις
Avis au relieur (Σημείωση για τον βιβλιοδέτη)

Παρίσι
1819