ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Οδός Mαθηματικής, τόμος Β' (Βενετία, 1749)

pdf16

view
 • Εικόνα Μπαλάνου Βασιλόπουλου
 • Εξώφυλλο
 •  Προοίμιον
 •  Γεωμετρίας Όροι
 •  Στοιχειώδους Γεωμετρίας Μέρος Πρώτον
 •  Βιβλίον Πρώτον. Περί τινών μαθηματικών προβλημάτων, Των Στοιχείου λόγον μάλλον εχόντων
 •  Βιβλίον Δεύτερον. Περί κύκλου, και των τούτου, Ιδιωμάτων τε και παθών
 •  Βιβλίον Τρίτον
 •  Βιβλίον Τέταρτον
 •  Βιβλίον Πέμπτον
 •  Βιβλίον Έκτον
 •  Βιβλίον Έβδομον
 •  Βιβλίον Όγδοον
 •  Στοιχειώδους Γεωμετρίας Μέρος Δεύτερον
 •  Βιβλίον Πρώτον
 •  Βιβλίον Δεύτερον
 •  Βιβλίον Τρίτον. Περί γεωμετρικών πράξεων. Όροι
 •  Βιβλίον Τέταρτον. Περί μηκομετρίας
 •  Βιβλίον Πέμπτον. Περί εικονογραφίας ήγουν ιχνογραφίας
 •  Τριγωνομετρίας Μέρος Πρώτον
 •  Βιβλίον Πρώτον
 •  Βιβλίον Δεύτερον. Περί των καλουμένων λογαρίθμων
 •  Τριγωνομετρίας Μέρος Δεύτερον
 •  Βιβλίον Πρώτον. Περί της των Τριγώνων Διαλύσεως. Όροι
 •  Βιβλίον Δεύτερον. Περί των εν τη Σφαιρική Τριγωνομετρία, Ανηκόντων. Όροι
 •  Βιβλίον Τρίτον. Περί Διαλύσεως Σφαιρικών Τριγώνων
 •  Έλεγχος των περιεχομένων
 •  Των περιεχομένων εν τω παρόντι Δευτέρω της Μαθηματικής Τόμω Όρωντε και προτάσεων. Οι όροι του πρώτου της Γεωμετρίας Βιβλίου
 •  Προτάσεις του πρώτου Βιβλίου της Γεωμετρίας
 •  Προτάσεις του δευτέρου βιβλίου
 •  Προτάσεις του Τρίτου της Γεωμετρίας
 •  Προτάσεις του Τετάρτου της Γεωμετρίας
 •  Προτάσεις του Πέμπτου της Γεωμετρίας
 •  Προτάσεις του Έκτου της Γεωμετρίας
 •  Προτάσεις του Εβδόμου της Γεωμετρίας Βιβλίου
 •  Προτάσεις του Ογδόου της Γεωμετρίας
 •  Όροι του δευτέρου μέρους της Γεωμετρίας, η των στερεών
 •  Προτάσεις του Πρώτου των Στερεών
 •  Προτάσεις του Δευτέρου των Στερεών της Γεωμετρίας
 •  Όροι Πρακτικής Γεωμετρίας
 •  Προτάσεις του Τρίτου βιβλίου του β' μέρους
 •  Προτάσεις του περί Μηκομετρίας Τετάρτου Βιβλίου, Περί Υψομετρίας, Περί Επιπεδομετρίας, Περί Γεωδαισίας
 •  Προτάσεις Βιβλίου Πέμπτου Περί Ιχνογραφίας, Περί Χωρογραφίας, Περί Στερεομετρίας, Περί Κοιλομετρίας
 •  Τριγωγονομετρίας Όροι
 •  Προτάσεις του Πρώτου της Τριγωνομετρίας
 •  Όροι και Προτάσεις του περί Λογαρίθμων β' Βιβλίου της Τριγωνομετρίας
 •  Όροι και Προτάσεις του περί διαλύσεως τριγώνων Βιβλίου Πρώτου μέρους Δευτέρου
 •  Όροι και Προτάσεις του της Σφαιρικής Τριγωνομετρίας Βιβλίου Πρώτου και Προτάσεις του Δευτέρου Βιβλίου της Σφαιρικής Τριγωνομετρίας
Βενετία
1749