ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Επιτομή Φυσικής, τόμος Β' (Βιέννη, 1812)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Πίναξ των εν τω Δευτέρω Τόμω περιεχομένων πραγμάτων
 Μερος Β'. Διαλαμβάνον περί ύδατος, αέρος και ήχου, περί διαφόρων ειδών αέρων και των αεροστατικών σφαιρών, περί πυρός και φωτός, περί ηλεκτρικής και μαγνητικής ύλης
 ΚΕΦ. Α'. Περί Ύδατος
 1.Τι εστίν ύδωρ
 2.Το ύδωρ θεωρούμενον εις την καθαρότητά του δεν είναι στοιχείον, αλλά σύνθετον σώμα
 3.Η επιφάνεια του ηρεμούντος ύδατος είναι παράλληλος τω Ορίζοντι
 4.Η θερμότης εκτείνει το ύδωρ, και το κάμνει ρευστόν, το δε κρύος το συστέλλει και το πήγει
 5.Δύναμις των από του ύδατος αναβαινόντων ατμών
 6.Το ύδωρ πολυπληθές ον είναι πολλά σκληρόν
 7.Το ύδωρ έχει κάποιαν ελαστικήν δύναμιν
 8.Τι εστίν Υγρόμετρον
 9.Βάρος των σωμάτων εν τω ύδατι,και πότε επιπολάζουσιν εις αυτό
 10.Το ύδωρ είναι ωφέλιμον και αναγκαίον
 ΚΕΦ. Β΄. Περί του ατμοσφαιρικού Αέρος
 11.Τι εστίν αήρ,και πως πληροφορούμεθα περί της υπάρξεως του
 12.Ο περιέχων την γην αήρ δεν είναι πάντη καθαρός
 13.Η ατμόσφαιρα της γης σύγκειται εκ δύω στοιχείων,εξ αζώτου ή πνιγώδους,και εκ ζωτικού ή ζωογόνου αέρος
 14.Πως ο ζωτικός αήρ,όστις δια της αναπνοής των ανθρώπων και των ζώων απόλλυται πάλιν αναπληρούται
 15.Ο εγκεκλεισμένος αήρ φθείρεται ταχέως υπό της αναπνοής των ανθρώπων και των ζώων,και τέλος πάντων γίνεται άχρηστος προς αναπνοήν και θανατηφόρος 
 16.Μερικοί αξιοσημείωτοι κανόνες περί της διατηρήσεως της υγείας δια τον καλόν αέρα
 17.Ο αήρ είναι βαρύς
 18.Ο αήρ είναι ρευστός και διαφανής
 19.Ο αήρ είναι ελαστικός
 20.Η εκτατική δύναμις του αέρος αυξάνει υπό της θερμότητος
 21.Ακριβέστερος ορισμός του αέρος, τι σώμα είναι κυρίως
 22.Περιγραφή της Πνευματικής Αντλίας
 23.Ο αήρ καταθλίβει τα σώματα
 24.Πειράματα δια της Πνευματικής Αντλίας,εξ ων αποδείχνεται η κατάθλιψις του αέρος
 25.Πειράματα με ζώα εν τω κενώ τόπω
 26.Τίνι τρόπω ευρίσκεται η κατάθλιψις του αέρος,και πόσον ισχυρά είναι επάνω εις το ανθρώπινο σώμα
 27.Η κατάθλιψις του αέρος είναι τόσον ισχυροτέρα, όσον πυκνότερος ειναι ο αήρ
 28.Ανάπτυξις τινών φαινομένων εκ της καταθλίψεως του αέρος
 29.Τι εστί Βαρόμετρον
 30.Φυσικά Βαρόμετρα
 31.Ωφέλειαι του αέρος
 ΚΕΦ. Γ'. Περί Ήχου
 32.Τι εστίν ήχος και πώς γίνεται 
 33.Πειράματα,εξ ων δήλον γίνεται, ότι ο ήχος προέρχεται εκ της κυματοειδούς κινήσεως του αέρος
 34.Ου μόνον ο αήρ,αλλά και άλλα σώματα μεταδίδουσι τον ήχον
 35.Τις η ταχύτης,καθ'ην κινείται ο ήχος
 36.Πώς εμπορεί να ευρεθή η απόστασις του κεραυνού
 37.Πόθεν γίνεται η ισχύς του ήχου
 38.Ο ήχος κινείται ισομερώς
 39.Ο ήχος ανακλάται υπ'άλλων σωμάτων, εις τα οποία προσπίπτει
 40.Τι εστί Στεντόρειος ή Φωνητική σάλπιγξ
 41.Τι εστί Ακουστική σάλπιγξ
 42.Τι εστίν Ηχώ,και πώς γίνεται
 43.Πόθεν είναι η διαφορά των τόνων εις τας χορδάς,και εις τα άλλα ηχούντα σώματα
 44.Διάφοροι τόνοι εν τη Μουσική
 45.Πώς γίνεται ο τόνος εις τα εμπνευστά όργανα
 46.Τί εστιν αντήχησις,και πώς γίνονται οι τόνοι ισχυροί υπό των ηχείων εις τα μουσικά όργανα
 ΚΕΦ. Δ'. Περί διαφόρων αέρων και των αεροστατικών σφαιρών
 47. Τι είναι Γάζα
 48.Τί εστι ζωτικός και άζωτος αήρ
 49.Τί εστιν ανθρακικός οξύς αήρ
 50.Τί εστι φλογιστός αήρ
 51.Εύρεσις των αεροστατικών σφαιρών
 52.Μερικά αξιομνημόνευτα ταξείδια δια του αέρος
 53.Ποίαν ωφέλειαν έλαβον έως του νυν αι εναέριοι μηχαναί
 ΚΕΦ. Ε'. Περί Πυρός
 54.Τί εστι πυρ, πώς πληροφορούμεθα περί της υπάρξεώς του, και πού ευρίσκεται
 55. Ιδιότητες του πυρός, και ακριβέστερος ορισμός αυτού
 56. Νόμος, καθ' ον κινείται το πυρ
 57. ’λλα μεν σώματα είναι μάλλον μεταδοτικά, άλλα δε ήττον μεταδοτικά της θερμότητος
 58. Ανάπτυξις, τινών τεχνοπαιγνίων εκ της μεταδόσεως του πυρός
 59. Μέσα, διά των οποίων διεγείρεται η θερμότης, ή ζεσταίνεται ένα σώμα
 60. Τι χρειάζεται εις την διάρκειαν ήτοι διατήρησιν του πυρός
 61. Πώς εμπορεί το πυρ να αυξάνη
 62. Πώς σβύνεται το πυρ
 63. Εκτατική δύναμις του πυρός
 64. Τί εστι Θερμόμετρον
 65. Διάφορος κατασκευή των θερμομέτρων
 66. Τι πρέπει να θεωρώμεν περισσότερον επί της κατασκευής των θερμομέτρων
 67. Τί εστι Πυρόμετρον
 68. Ενέργεια του πυρός εις τα στερεά σώματα
 69. Ενέργεια του πυρός εις τα ρευστά σώματα
 70. Το πυρ προξενεί εις τα ζώντα πλάσματα την αίσθησιν της θερμότητος. Διάφοροι βαθμοί αυτής.
 71. Αποτελέσματα της ψυχρότητος
 72. Ωφέλεια του πυρός
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Περί Φωτός
 73. Τί εστι Φως και Σκότος
 74. Τι είναι Αυτόφωτα και Ετερόφωτα, Διαφανή και Σκιερά σώματα
 75. Το φως είναι ταχύτατον
 76. Πώς μεταδίδεται το φως
 77. Παράδοξος και ακατάληπτος λεπτότης του φωτός
 78. Τί εστι Σκιά, και οποίον το σχήμα αυτής
 79. Θλάσις και Ανάκλασις του φωτός
 80. Ανάπτυξις τινών φαινομένων εν τη φύσει εκ της θλάσεως του φωτός
 81. Καυστικά ένοπτρα και διοπτήρια· Μικροσκόπια και Τηλεσκόπια
 82. Ωφέλεια της ανακλάσεως του φωτός. Καυστικοί καθρέπται.
 83. Κατασκευή του οφθαλμού ως οργάνου της οράσεως
 84. Τί εστι το οράν, και πώς γίνεται
 85. Το φως είναι πολυχρωμάτιστον ή ποικιλόχρουν
 86. Πόθεν γίνονται τα διάφορα χρώματα εις τα αντικείμενα
 87. Ωφέλεια και ευεργεσία του φωτός
 ΚΕΦ. Ζ'. Περί Ηλεκτρικής ύλης
 88. Τί εστιν Ηλεκτρική ύλη
 89. Διαίρεσις των σωμάτων εις Ηλεκτρικά και εις Ανηλεκτρικά ,εις Ηλεκτραγωγά και εις Ανηλεκτραγωγά
 90. Τί εστιν Ηλεκτρική Μηχανή
 91. Η ηλεκτρική ύλη μεταδίδεται περισσότερον εις τα ακίδας
 92. Μερικά πειράματα διά της ηλεκτρικής μηχανής
 93. Ταχεία μετάδοσις της ηλεκτρικής ύλης
 94. Τί εστι Λουγδουνική λάγηνος
 95. Τί εστιν Ηλεκτροφόρος
 96. Ακριβέστερος ορισμός της ηλεκτρικής ύλης
 97. Ηλεκτρική λαμπάς και πιστόλα
 98. Χωριστά ηλεκτρικά φαινόμενα εις μερικά ζώα
 99. Τί εστι Γαλβανισμός
 100. Ωφέλεια του ηλεκτρισμού
 ΚΕΦ. Η'. Περί Μαγνητικής Ύλης
 101. Τι εστί Μαγνήτης, και χωριστή αυτού ελκτική δύναμις
 102. Αρκτικός και Ανταρκτικός Πόλος του μαγνήτου
 103. Καθοπλισμός του μαγνήτου
 104. Εχθρικοί και φιλικοί πόλοι του μαγνήτου
 105. Τεχνικός μαγνήτης
 106. Μαγνητική βελόνη και Ναυτική πυξίς
 107. Κλίσις και έκκλισις της μαγνητικής βελόνης
 108. Η μαγνητική δύναμις είναι άδηλος
 109. Χρήσις του μαγνητισμού

Βιέννη
1812