ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εγχειρίδιον περί της των Σφαιρών χρήσεως (Βενετία, 1730)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Ψευδότιτλος
 Περιεχόμενα
 Προοίμιον
 Περί της του ουρανού διαφόρου οράσεως
 Περί της διαφόρου των Σφαιρών θέσεως
 Περί της παραλλήλου της Σφαίρας θέσεως
 Όπως η Σφαίρα λοξώς τίθεται
 Όπως η του Ηλίου ευρίσκεται εποχή
 Όπως το ύψωμα του Πόλου, ήτοι το πλάτος εκάστου τόπου ευρίσκεται
 Περί της του ύψους του Ηλίου, και Αστέρος κατά την τυχούσαν ώραν ευρέσεως
 Την Σφαίραν κατά μίμησιν του παντός στήσαι
 Όπως ευρίσκεται η Μεσημβρινή
 Όπως η του Ζωδιακού κλίσις ευρίσκεται
 Όπως η του Ηλίου εποχή δια των ακτίνων αυτού ευρίσκεται
 Τίνι τρόπω δια της τεχνητής Σφαίρας δυνατόν τους κατ' Ουρανόν Αστέρας γνώναι
 Περί της ορθής Ηλίου, και Αστέρων αναβάσεως
 Περί της λοξής του Ηλίου, και των Αστέρων αναβάσεώς τε, και καταβάσεως
 Περί των διαφόρων ανατολών και δύσεων των αστέρων παραβαλλομένων τω Ηλίω, και της ευρέσεως αυτών
 Το μήκος, και πλάτος , και κλίσιν των Αστέρων ευρείν
 Τον τόπον καθ'όν επί του Ορίζοντος κατά την τυχούσαν ημέραν ανατέλλει ο Ήλιος, ή ο τυχών Αστήρ, δείξαι
 Όπως το καθ' εκάστην μέγιστον του Ηλίου ύψωμα ευρίσκεται εφ' οιασούν οικήσεως
 Την ώραν καθ' ήν ο Ήλιος εφ' εκάστου του πόλου υψώματος ανατέλλει, και δύνει ευρείν
 Την ώραν της ανατολής, και δύσεως εκάστου Αστέρος κατά την τυχούσαν ημέραν, και τον χρόνον καθ' όν υπέρ τον Ορίζοντα διατελεί ευρείν
 Τον μεταξύ της ανατολής δύο Αστέρων, ήγουν της Εκκλειπτικής μοιρών χρόνον ευρείν
 Τι το Αζιμούθ Ηλίου, και των άλλων Αστέρων, και όπως ευρίσκεται
 Περί των αναφορικών κύκλων, των και Αλμουκανταράτ λεγομένων, και όπως ευρίσκονται
 Δοθέντος του ύψους του Ηλίου, το Αζιμούθ αυτού και την ώραν της ημέρας κατά τον τυχόντα χρόνον ευρείν
 Του Αζιμούθ του Ηλίου δοθέντος, το ύψος αυτού και την της ημέρας ώραν ευρείν
 Κατά τον δοθέντα χρόνον, δια μόνου του Ηλίου, το ύψος, και Αζιμούθ αυτού, και την ενεστώσαν ώραν ευρείν 
 Του υψώματος των Αστέρων ενός δοθέντος, το Αζιμούθ εκείνου, και την της νυκτός ώραν ευρείν
 Δοθέντος του Αζιμούθ του Αστέρος, το ύψος αυτού, και την νυκτερινήν ανιχνεύσαι ώραν
 Δύο δοθέντων Αστέρων επί του αυτού Αζιμούθ την νυκτερινήν ώραν ευρείν
 Δοθέντων της ανατολής, ή δύσεως, ή μεσουρανήματος των αστέρων τινός, την ώραν της νυκτός θηράσθαι 
 Της ώρας δοθείσης το Αζιμούθ, και Αλμουκανταράτ Ηλίου τε, και των Αστέρων ευρείν
 Tας Ιταλικάς ώρας επί της Σφαίρας δια του Ηλίου ευρείν
 Νυκτός δια των Αστέρων τας αυτάς ιταλικάς ώρας ευρείν
 Όπως αι βαβυλωνικαί ώραι τους ειρημένους τρόπους ευρίσκονται
 Τας ανίσους, και καιρικάς, ήτοι των Πλανητών καλουμένας ώρας ευρείν
 Όπως ο χρόνος του λυκαυγούς φωτός ευρίσκεται
 Όπως αι των Πλανητών εποχαί, επί του της Σφαίρας σημειούνται Ζωδιακού
 Όπως τοις ιβ'.οίκοις τα οικοδεσπόζοντα των ζωδίων εντίθεται
 Όπως δια των Σφαιρών τα ηλιακά Ωρολόγια καταγράφεται
 Καταγραφή του επιπέδου του Ορίζοντος καταγραφομένου Ωρολογίου
 Όπως το επί του Τεταρτημορίου κινητόν Ωρολόγιον, δια της Σφαίρας γράφεται
 Περί χρήσεως της Γηίνης Σφαίρας
 Πρόκλου Σφαίρα

Βενετία
1730