ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία Aριθμητικής (Ιάσιο, 1818)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Χαιρετισμός
 Ελλήνων Παίσι τοις Φιλεπιστήμοσι Χαίρειν
 Περί Αρχής και Προόδου της Αριθμητικής
 Πίναξ Κεφαλαιώδης της Ολης Βίβλου
Επίγραμμα
 Eισαγωγή εις την Αριθμητικήν
 Τμήμα Πρώτον. Περί των διαφόρων Πράξεων των τε Ολοσχερών και των Κλασματικών Αριθμών
 Κεφάλαιον Α'. Περί της των Ολοσχερών Αριθμών Προσθέσεως τε και Αφαιρέσεως
 Κεφάλ.Β'. Περί Πολλαπλασιασμού τε και Διαιρέσεως
 Κεφάλ. Γ'. Περί τινων των Αριθμών ιδιοτήτων
 Κεφάλ. Δ'. Περί των Κλασμάτων εν Γένει
 Κεφάλ. Ε'. Περί των Αριθμητικών Πράξεων εν Αριθμοίς Κλασματικοίς
 Κεφάλ. ΣΤ'. Περί των Αριθμητικών Πράξεων εις Ποσότησιν, ειτ' εν Αριθμοίς Ετερογένεσιν
 Κεφάλ. Ζ'. Περί των Δεκαδικών τε και Εξηκονταδικών Κλασμάτων
 Τμήμα Δεύτερον. Περί της των Αριθμών διαφόρου Σχέσεως
 Κεφάλαιον Α'. Περί Λόγων
 Κεφάλ. Β'. Περί Αναλογιών
 Κεφάλ. Γ'. Περί της Χρυσής Μεθόδου, είτ' ουν της κοινότερον Μεθόδου των τριών ακουούσης
 Κεφάλ. Δ'. Περί της Συνθέτου Χρυσής Μεθόδου
 Κεφάλ.Ε΄. Περί της Μεθόδου της Εταιρείας
 Κεφάλ. ΣΤ'. Περί της Μεθόδου της Συμμίξεως και Συγκράσεως
 Κεφάλ. Ζ'. Περί της Ρεεσιανής Μεθόδου, της άλλως Μεθόδου της Αλύσεως καλουμένης
 Κεφάλ. Η'. Περί Τοκισμού τε και Ανατοκισμού
 Κατάλογος των εν μέρει Φιλομούσων Συνδρομητών
 Σφαλμάτων Γενικοτέρων Διόρθωσις

Ιάσιο
1818