ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Πινακίδιον Aριθμητικόν (Βιέννη, 1791)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προς τον αναγνώστην
 Πίναξ διαφόρων φλωρίων
 Πίναξ διαφόρων ταλερίων
 Πίναξ ταλερίων του Μιλάνου
 Πίναξ, εν ώ περιέχονται τα δεκαεπτάρια, ή μαριάσια, και τα Επτάρια
 Πίναξ διαφόρων (τόκων)
 Πίναξ διαφόρων φλωρίων και ετέρων μαλαματένιων άσπρων της Ευρώπης

Βιέννη
1791