ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών, τόμος V (Βιέννη, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Της εν γένει φυσικής
 Κεφάλαιον ΚΕ΄. Περί κεντρικών δυνάμεων.
 Κεφάλαιον ΚΣΤ΄. Περί κεντρικών δυνάμεων των εν τω κύκλω.
 Κεφάλαιον ΚΖ΄. Περί της εν ταις κωνικαίς τομαίς κινήσεως.
 Κεφάλαιον ΚΗ΄. Περί των νόμων της συγκρούσεως.
 Κεφάλαιον ΚΘ΄. Περί ανακλωμένης κινήσεως
 Κεφάλαιον Λ΄. Περί της θραυμομένης κινήσεως.
 Κεφάλαιον ΛΑ΄. Περί της καθ' άλμα κινήσεως.
 Κεφάλαιον ΛΒ΄. Περί της δια μέσου ανθισταμένου κινήσεως.
 Κεφάλαιον ΛΓ΄. Περί του κέντρου της των σωμάτων βαρύτητος.
 Κεφάλαιον ΛΔ΄. Περί του κέντρου της βαρύτητος των επιφανειών.
 Κεφάλαιον ΛΒ΄. Περί του κέντρου της βαρύτητος των στερεών.
 Μηχανικής
 Κεφάλαιον Α΄. Προλεγόμενα.
 Κεφάλαιον Β΄. Περί μοχλού.
 Κεφάλαιον Γ΄. Περί των χρησιμωτέρων μοχλών.
 Κεφάλαιον Δ΄. Περί του ζυγού.
 Κεφάλαιον Ε΄. Περί φάλαγγος.
 Κεφάλαιον ΣΤ΄. Περί εντροχίου άξονος και όνου και εργάτου.
 Κεφάλαιον Ζ΄. Περί τροχιλαίας.
 Κεφάλαιον Η΄. Περί πρανούς επιπέδου.
 Κεφάλαιον Θ΄. Περί κοχλίου.
 Κεφάλαιον Ι΄. Περί σφηνός.
 Κεφάλαιον ΙΑ΄. Περί συνθέτων μηχανών και περί πολυσπάστων.
 Κεφάλαιον ΙΒ΄. Περί παγκρατίου.
 Κεφάλαιον ΙΓ΄. Περί ωρολογίου.
 Κεφάλαιον ΙΔ΄. Περί οδομέτρου.
 Κεφάλαιον ΙΕ΄. Περί μύλωνος και σφύρας.
 Κεφάλαιον ΙΣΤ΄. Περί τριβής.
 Υδροστατικής
 Κεφάλαιον Α΄. Περί ρευστών.
 Κεφάλαιον Β΄. Περί ομογενών υγρών.
 Κεφάλαιον Γ΄. Περί ετερογενών υγρών.
 Κεφάλαον Δ΄. Περί της από των δοχείων εκρεύσεως των υγρών.
 Κεφάλαιον Ε΄. Περί της του ύδατος αναπηδήσεως.
 Κεφάλαιον ΣΤ΄. Περί κυμάτων. 
 Κεφάλαιον Ζ΄. Περί της των στερρών εν τοις ρευστοίς καταδύσεως.
 Κεφάλαιον Η΄. Περί των κατά τους ποταμούς ροών.
 Κεφάλαιον Θ΄. Περί αρχής πηγών και ποταμών.
Πίναξ Κεφαλαιώδης των εν τω Ε'. τόμω περιεχομένων
Διόρθωσις των ημαρτημένων
 Πίνακες σχημάτων

Βιέννη
1807