ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών, τόμος IV (Βιέννη, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Του Λογισμού της ως απείρου θεωρουμένης ποσότητος, τμήμα Α'. Περί του Λογισμού των Απειροστών (συνέχεια)
 Κεφάλαιον Η΄. Περί των μεγίστων και ελαχίστων.
 Κεφάλαιον Θ΄. Περί εξειλιγμένων και των φιλουσών ημιδιαμέτρων.
 Κεφάλαιον Ι΄. Περί των καυστικών δι' αντανακλάσεως και των δια θραύσεως.
 Κεφάλαιον ΙΑ΄. Περί των σημείων της καμπής και της ανακάμψεως.
 Του Λογισμού της ως απείρου θεωρουμένης ποσότητος, τμήμα Β'. Περί του Ολοκληρωτικού Λογισμού
 Κεφάλαιον Α΄. Περί απειροστών εχόντων μιαν τρεπτήν ποσότητα.
 Κεφάλαιον Β΄. Περί απειροστών συνεζευγμένων.
 Κεφάλαιον Γ΄. Περί απειροστών δυωνύμων.
 Κεφάλαιον Δ΄. Εφαρμογή των κανόνων εις τετραγωνισμόν των καμπυλών.
 Κεφάλαιον Ε΄. Περί ευθύνσεως των καμπύλων γραμμών.
 Κεφάλαιον ΣΤ΄. Περί τετραγωνισμού των καμπύλων επιφανειών.
 Κεφάλαιον Ζ΄. Περί της των στερεών καταμετρήσεως.
 Κεφάλαιον Η΄. Περί ολοκληρώσεως ποσοτήτων, αις ενυπάρχουσιν ημίτονα και συνημίτονα
 Κεφάλαιον Θ΄. Περί του δια προσεγγίσεως ολοκληρούν.
 Κεφάλαιον Ι΄. Διαφόρων ποσών δια προσεγγίσεως ολοκλήρωσις.
 Κεφάλαιον ΙΑ΄. Περί της των δυωνύμων απειρών αναγωγής.
 Κεφάλαιον ΙΒ΄. Περί λογικών κλασμάτων.
 Κεφάλαιον ΙΓ΄. Περί τινων μεταμορφώσεων ραδιουργουσών τας ολοκληρώσεις.
 Κεφάλαιον ΙΔ΄. Περί ολοκληρώσεως των δεικτικών ποσοτήτων.
 Κεφάλαιον ΙΕ΄. Περί ολοκληρώσεως ποσοτήτων μεταβλητάς περιεχουσών.
 Κεφάλαιο ΙΣΤ΄. Περί απειροστών εξισώσεων.
 Κεφάλαιον ΙΖ΄. Περί εξισώσεων και ποσοτήτων απειροστών β΄, γ΄, κτλ. τάξεως.
 Της εν γένει φυσικής
 Εισαγωγή
 Κεφάλαιον Α΄. Περί διαφοράς διαστήματος, σώματος και ύλης.
 Κεφάλαιον Β΄. Περί τόπου ή διαστήματος.
 Κεφάλαιον Γ΄. Περί φύσεως του σώματος και της ύλης.
 Κεφάλαιον Δ΄. Περί υπάρξεως σωμάτων.
 Κεφάλαιον Ε΄. Περί διαιρέσεως της ύλης.
 Κεφάλαιον ΣΤ΄. Περί της ενεργεία διαιρέσεως της ύλης.
 Κεφάλαιον Ζ΄. Περί απολύτου και σχετικού των σωμάτων μεγέθους.
 Κεφάλαιον Η΄. Περί του των σωμάτων πορώδους.
 Κεφάλαιον Θ΄. Περί του των σωμάτων αδιαχωρήτου.
 Κεφάλαιον Ι΄. Περί του κενού.
 Κεφάλαιον ΙΑ΄. Περί της των σωμάτων πυκνότητος.
 Κεφάλαιον ΙΒ΄. Περί αδρανείας των σωμάτων. 
 Κεφάλαιον ΙΓ΄. Περί κινήσεως.
 Κεφάλαιον ΙΔ΄. Περί ταχυτήτος. 
 Κεφάλαιον ΙΕ΄. Περί ποσού της κινήσεως. 
 Κεφάλαιον ΙΣΤ΄. Περί κινήσεως απλής και συνθέτου.
 Κεφάλαιον ΙΖ΄. Περί ισοταχούς κινήσεως.
 Κεφάλαιον ΙΗ΄. Περί κινήσεως των βαρέων.
 Κεφάλαιον ΙΘ΄. Περί της ταχυνομένης κινήσεως των βαρέων.
 Κεφάλαιον Κ΄. Περί καθόδου των σωμάτων δια κεκλιμένου επιπέδου.
 Κεφάλαιον ΚΑ΄. Περί της δια καμπύλων κινήσεως.
 Κεφάλαιον ΚΒ΄. Περί κινήσεως των προβαλλομένων σωμάτων.
 Κεφάλαιον ΚΓ΄. Περί προβολής των εκ των πυροβόλων όπλων σφαιρών.
 Κεφάλαιον ΚΔ΄. Περί της κατ' αναλίκνισιν κινήσεως.
 Πίναξ κεφαλαιώδης των εν τω Δ'. τόμω περιεχομένων
Παροράματα
 Πίνακες σχημάτων

Βιέννη
1807