Μαθητές

(ιερομόναχος) [Τ.Ε., Α΄,151], [Βρετού, ΝΦ. Β΄, σ. 25]