Διδάσκαλοι

{1}, [Τ.Ε., Α΄, 147], [Σάθας, ΝΦ, σ. 482]