Διδάσκαλοι

1723
1727

1723-17271, ιεροδιδάσκαλος και φιλόσοφος, πρώτος διδάσκαλος.