Διδάσκαλοι

1721
1723
1721-1723 [Τ.Ε., Α΄, 104], [«Ρωμανός Μελωδός», Παρίσι 1932, σ.167]