Διδάσκαλοι

1807
1809
1807-1809, κατά την σχολαρχία του Πλάτωνα Φραγγιάδη. [Τ.Ε., Α΄, 17], [Επιτομή της Γενικής Ιστορίας της υπό Λάμπρου Αντωνιάδη εκ του Γαλλικού μεταφρασθείσης και εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου εκδοθείσης το 1808, εν καταλόγω συνδρομητών]