Διδάσκαλοι

1736
1738
1736-1738, 200 γρόσια ετησίως, [ σύμφωνα με κώδικα μητροπόλεως,σ.131] ή 1726-1738,[σύμφωνα Αθ. Παπαδόπουλο Κεραμεύ, ΕΦ.1908, σ.193], [Τ.Ε, Α΄,78, σημ.4].