Διδάσκαλοι

1807
1810
1807-1810, συνδιδάσκαλος του Γεωργίου, [Τ.Ε, Α΄,76], [Μυστακίδης, «Εβδομάδα», 1886, σ.463].