Διδάσκαλοι

1807
1807 [Τ.Ε., Α΄, 68], [Αθαν. Παπαδ. Κεραμεύς, ΕΦΣΚ, ΙΖ΄, σ. 6]