Διδάσκαλοι

1820
πριν το 1820, μετέπειτα Πατριάρχης (1840)