Διδάσκαλοι

1805
1805- , (50 γρ. μηνιαίως), [Τ.Ε,Α΄,38], [Β.Α.Μυστακίδης, «Παρνασσός», Αθ.1888, σ.48-50], [ΕΦΣΚ, τομ. ΙΓ΄, σ. 252]